คณะกรรมการและคณะทำงาน

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
1
รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล หนิมพานิช ประธานกรรมการ
2
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ
3
เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กรรมการ
4
พล.ต.อ.อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช กรรมการ
5
พล.อ.ท.ศักดา หาญยุทธ กรรมการ
6
รองศาสตราจารย์ ดร.โคริน เฟื่องเกษม กรรมการ
7
นายพินิจ จันทรสุรินทร์ กรรมการ
8
นายนริส สิงหวังชา กรรมการ
9
นายมานิตย์ สุขสมจิตร กรรมการ
10
นายวิชัย บรรดาศักดิ์ กรรมการ
11
นายวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการ
12
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ เลขานุการ
13
เลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ
14
หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 
 


Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All right reserved.

ติดต่อ : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ดูแผนที่
Tel : 02-5033575, 02-5048356-9 Email : psoffice@stou.ac.th