คณะกรรมการและคณะทำงาน

รายชื่อคณะกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
1
รองศาสตราจารย์ยุทธพร อิสรชัย ประธานกรรมการ
2
รองศาสตราจารย์ ธโสธร ตู้ทองคำ กรรมการ
3
อาจารย์ ดร.พิศาล  มุกดารัศมี กรรมการ
4
อาจารย์ ดร.วรารัก  เฉลิมพันธุศักดิ์ กรรมการ
5
อาจารย์ สมปฤณ นิยมไทย กรรมการ
6
นางปราณี สีเหล็ก ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 
 


Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All right reserved.

ติดต่อ : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ดูแผนที่
Tel : 02-5033575, 02-5048356-9 Email : psoffice@stou.ac.th