คณะกรรมการและคณะทำงาน

รายชื่อคณะกรรมการบัณฑิตประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
1
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ยุทธพร  อิสรชัย)
ประธานกรรมการ
2
ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
(ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์)
กรรมการ
3
ผู้แทนคณะกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม)
กรรมการ
4
ผู้แทนคณะกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
(อาจารย์ ดร.พิศาล  มุกดารัศมี)
กรรมการ
5
ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร. ปธาน สุวรรณมงคล)
กรรมการ
6
ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา
(อาจารย์ ดร.วรวลัญช์ โรจนพล)
กรรมการและเลขานุการ
7
เจ้าหน้าที่สำนักวิชาการ
(นางสาวนภารัตน์ กิตติรัตนมงคล)
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 
 


Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All right reserved.

ติดต่อ : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ดูแผนที่
Tel : 02-5033575, 02-5048356-9 Email : psoffice@stou.ac.th