คณะกรรมการและคณะทำงาน

หน่วยเลขานุการกิจสาขาวิชารัฐศาสตร์

รูปถ่าย
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
ปราณี สีเหล็ก
หัวหน้างานเลขานุการกิจ
อมรวรรณ ผงทอง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นารถสุดา จิตจักร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ศิริจันทร์ กรุดเที่ยง
ผู้ช่วยเลขานุการกิจ
นภารัตน์ กิตติรัตนมงคล
หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจบัณฑิตศึกษา
เกวลี  ไชยมาตย์
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
อารีรัตน์ อินจ๊อด
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนบัณฑิต
อรรณพ จิตต์ใจ
นักการภารโรง
ขวัญชัย เกิดพุ่ม
พนักงานขับรถยนต์

 

 
 


Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All right reserved.

ติดต่อ : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ดูแผนที่
Tel : 02-5033575, 02-5048356-9 Email : psoffice@stou.ac.th