ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ด้วยสำนักงานวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.parliament.go.th

 

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://mag.trf.or.th

 

 
 


Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All right reserved.

ติดต่อ : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ดูแผนที่
Tel : 02-5033575, 02-5048356-9 Email : psoffice@stou.ac.th