ข้อมูลสาขาวิชา ความเป็นมา
 

 

เนื่องจากการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ของไทยในปัจจุบันเป็นการศึกษาใน ห้องเรียน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ม.6 เพื่อรับปริญญาเป็นส่วนใหญ่ ส่วนการศึกษานอกห้อง เรียนสำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถและเพื่อเพิ่มทักษะบางอย่างที่จำเป็นสำหรับชีวิตและการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนให้ดีขึ้นนั้น ยังมิได้มีมหาวิทยาลัยใดในประเทศไทยมีโครงการ และหลักสูตรในลักษณะดังกล่าว โดยที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิดที่ใช้ ระบบการสอนทางไกลเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษา ดังนั้นการเปิดหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์สำหรับ ประชาชนทั่วไปที่มุ่งหวังยกระดับความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง รวมทั้งผู้ที่มุ่งหวังพัฒนาอาชีพทางการเมืองการปกครองของตน โดยการเพิ่มพูนความรู้และทักษะบางอย่างในทางการเมือง การบริหารงานนั้น นับว่ามีความสำคัญทั้งในด้านการยกระดับคุณภาพบุคคลและการพัฒนาพลเมืองใน ระบอบประชาธิปไตยของสังคมไทยโดยส่วนรวม

หลักสูตรเพื่อยกระดับความรู้และเพื่อเพิ่มพูนทักษะในทางการเมือง และการปกครองให้กับประชาชนทั่วไปนี้ จะมีหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ส่วนผู้ที่ประสงค์ จะศึกษาในหลักสูตรปริญญาบัตรก็สามารถศึกษาได้เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ โดยเจตนารมณ์ หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี้ เน้นหนักในด้านสังคมไทย ทั้งนี้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีพื้นฐานความรู้ เกี่ยวกับสังคมไทยอย่างเพียงพอ อันจะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านความเข้าใจและด้านการนำวิชาการสมัยใหม่มาปรับใช้กับสังคมต่อไป

สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เริ่มทำการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2525 เพื่อทำการผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ที่มีคุณภาพโดยระบบการศึกษาทางไกล นอกจากนี้ ยังมีภารกิจในด้านการวิจัย และในด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ ในทศวรรษที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์

 เพื่อผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ในระดับต่างๆ ที่มีความรู้พื้นฐานอย่างดีเกี่ยวกับสังคมไทย และมีความสามารถในด้านต่างๆ 
ที่จำเป็นสำหรับสังคม 
 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางวิชาการเกี่ยวกับการเมืองการปกครองให้กับราชการ นักการเมือง และผู้สนใจโดยทั่วไป

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชียโดยระบบการศึกษาทางไกล

พันธกิจ

 จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับต่างๆ ด้วยระบบทางไกล 
 มุ่งบุกเบิก ค้นคว้าและถ่ายทอดวิชาการด้านรัฐศาสตร์ 
 เพิ่มพูน ความรู้ วิทยฐานะ และพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านรัฐศาสตร์ เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพด้านรัฐศาสตร์ในระดับประเทศภูมิภาคเอเชีย 

 
 


Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All right reserved.

ติดต่อ : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ดูแผนที่
Tel : 02-5033575, 02-5048356-9 Email : psoffice@stou.ac.th