แบบสอบถามสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคปีการศึกษาที่ 1/2556)
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ และ เวลา ที่ติดต่ออาจารย์ป.โท สาขาวิชารัฐศาสตร์
ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนางานเลขานุการกิจสาขาวิชารัฐศาสตร์
คู่มือปฏิบัติงานประสานงานสอบ
คู่มือการปฏิบัติงานบริหารและธุรการ
คำถามที่พบบ่อยสำหรับนักศึกษา (FAQ: Frequently asked questions)
ข้อมูลที่นักศึกษาควรรู้
Total: 10  1

 

 

 
 


Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All right reserved.

ติดต่อ : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ดูแผนที่
Tel : 02-5033575, 02-5048356-9 Email : psoffice@stou.ac.th