คณะกรรมการและคณะทำงาน

 


โครงสร้างการบริหาร
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรการสอนการวัดผลและ การบริการทางวิชาการในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ดังรายนามต่อไปนี้

   รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ดำเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้

  รายชื่อคณะกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ดำเนินงานด้านบริหารและวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้

  รายชื่อคณะกรรมการบัณฑิตประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

  หน่วยเลขานุการกิจสาขาวิชารัฐศาสตร์ทำหน้าที่ในการเป็นฝ่ายสนับสนุนงานทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ และบริการทางธุรการให้แก่นักศึกษา ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

   รายชื่อหน่วยเลขานุการกิจสาขาวิชารัฐศาสตร์

 

 

 

 
 


Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All right reserved.

ติดต่อ : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ดูแผนที่
Tel : 02-5033575, 02-5048356-9 Email : psoffice@stou.ac.th