คณาจารย์
 

ชื่อนามสกุล : 
รองศาสตราจารย์ยุทธพร อิสรชัย
วุฒิการศึกษา : 

ร.บ. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Cert. High Performance for Local Executive Training (Local Government Officials Development Institute : LOGODI, Republic of Korea)
Cert. Local Government and Asia-Pacific Cooperation Congress
(United Cities and Local Governments Asia-Pacific : UCLG ASPAC, Japan)

ตำแหน่ง : 
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email : 
thaicampus@hotmail.com
 
ชื่อนามสกุล : 
อาจารย์ ดร.วรวลัญช์ โรจนพล
วุฒิการศึกษา : 

ร.บ. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง)
(ไม่ผ่านการศึกษาระดับปริญญาโทเมื่อจบปริญญาตรีได้สิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเข้าเรียน
ปริญญาเอก)
ร.ด. (การเมืองไทยและการเมืองเปรียบเทียบ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : 
รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้อำนวยการโครงการวิทยาลัยการเมือง
Email : 
Wornwaluncha.roj@stou.ac.th
 
ชื่อนามสกุล : 
ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
วุฒิการศึกษา : 

ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.ม. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : 
ศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email : 
thirapat_s@yahoo.com / thirapat.ser@stou.ac.th
 
ชื่อนามสกุล : 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ สันประเสริฐ
วุฒิการศึกษา : 

ศศ.บ. รัฐศาสตร์ (การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
D.U. กฎหมายมหาชน (Droit Public) Université de Toulouse I (France)
D.E.A. รัฐศาสตร์ (Etudes Politiques) Université de Toulouse I (France)
Doctorat de 3e cycle (รัฐศาสตร์) Université de Toulouse I (France)

ตำแหน่ง : 
รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email : 
 
ชื่อนามสกุล : 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
วุฒิการศึกษา : 

ร.บ. (เกียรตินิยมดี) (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร.ม. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร.ด. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : 
ผู้อำนวยการศูนย์ธรรมาภิบาลท้องถิ่น สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email : 
Phatan.suv@stou.ac.th
 
ชื่อนามสกุล : 
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม
วุฒิการศึกษา : 

ร.บ. (การระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Docteur de L’ Université de Paris II (Sciences Politiques)
(Mention très bien)

ตำแหน่ง : 
รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email : 
 
ชื่อนามสกุล : 
รองศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์ คำสุข
วุฒิการศึกษา : 

ศศ.บ. (การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : 
รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email : 
Senee.com@stou.ac.th
 
ชื่อนามสกุล : 
รองศาสตราจารย์รสลิน ศิริยะพันธุ์
วุฒิการศึกษา : 

ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. (International Affairs) The American U., Dip. in International Relations and Development (Distinction), The HAGUE

ตำแหน่ง : 
รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email : 
 
ชื่อนามสกุล : 
รองศาสตราจารย์ฐปนรรต พรหมอินทร์
วุฒิการศึกษา : 

ร.บ. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : 
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ.
Email : 
Thapanat_promin@hatmail.com
 
ชื่อนามสกุล : 
รองศาสตราจารย์ธโสธร ตู้ทองคำ
วุฒิการศึกษา : 

ร.บ. (เกียรตินิยม) (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.ม. (การระหว่างประเทศและการทูต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่ง : 
รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email : 
Thasothorn.too@stou.ac.th
 
ชื่อนามสกุล : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี สุรฤทธิกุล
วุฒิการศึกษา : 

ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email : 
Thawee_stou@hotmail.com
 
ชื่อนามสกุล : 
อาจารย์ ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
วุฒิการศึกษา : 

ร.บ. (เกียรตินิยม) (การระหว่างประเทศและการทูต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร.ม. (การระหว่างประเทศและการทูต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Ph.D.

ตำแหน่ง : 
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email : 
Wararak.cha@stou.ac.th
 
ชื่อนามสกุล : 
อาจารย์ ดร.พิศาล มุกดารัศมี
วุฒิการศึกษา : 

ร.บ. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร.ม. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร.ด. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : 
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email : 
diony2500@hotmail.com
 
ชื่อนามสกุล : 
อาจารย์ ดร.สมปฤณ นิยมไทย
วุฒิการศึกษา : 

ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Maîtrise de sciences politiques (problèmes internationaux) Université de Paris 8 France
Doctorat de sciences sociales (études européennes) (honorable) Institut d'études européennes, Université de Paris 8 France

ตำแหน่ง : 
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ กรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email : 
sniyomthai@hotmail.com / sniyomthai@gmail.com
 
ชื่อนามสกุล : 
อาจารย์ ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข
วุฒิการศึกษา : 

ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.P.P. (Public Policy) Saitama University, Japan
ร.ม. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่ง : 
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email : 
 
ชื่อนามสกุล : 
อาจารย์ขจรศักดิ์ สิทธิ
วุฒิการศึกษา : 

ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งทุนภูมิพล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MIR with MITCL Master of International Relations with Master of International Trade and Commerce Law (Double Degree), Macquarie University, Australia

ตำแหน่ง : 
รองผู้อำนวยการศูนย์ธรรมาภิบาลท้องถิ่น สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email : 
Ksitthi@gmail.com
 
ชื่อนามสกุล : 
อาจารย์วนัส ปิยะกุลชัยเดช
วุฒิการศึกษา : 

ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร.ม. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่ง : 
รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email : 
wanas.piy@stou.ac.th
 

 
  

 
 


Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All right reserved.

ติดต่อ : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ดูแผนที่
Tel : 02-5033575, 02-5048356-9 Email : psoffice@stou.ac.th